Informacje dla pacjentów

Spis treści


Prawa pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta
Pobierz plik

Prawa pacjenta
Pobierz plik

Wróć do góry

Regulamin oddziałów

Do pobrania: Pobierz plik

Wróć do góry

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Upoważnieni do odbioru dokumentacji medycznej:
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu ,
osobie upoważnionej przez pacjenta, upoważnionym organom, po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia – upoważnienie do odbioru dokumentacji.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:
Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:
do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka
w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
na informatycznym nośniku danych.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku:
złożonego osobiście w Sekretariacie Medycznym,
przesłanego mailowo na adres : dominika.bosiak@nu-med.pl, rejestracja.zamosc@nu-med.pl,
przesłanego listownie na adres: NU-MED Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
Terminy realizacji wniosków :
odbiór osobisty lub odbiór przez osobę upoważnioną – do 3 dni od momentu złożenia wniosku,
wysyłka pocztą – do 14 dni od momentu złożenia wniosku.

Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać:
datę wypełnienia wniosku,
dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, PESEL, kod pocztowy, poczta, ulica, numer domu, miasto,
dane kontaktowe do wnioskodawcy: numer telefonu lub adres email,
W przypadku składania wniosku jako osoba upoważniona:
upoważnienie pacjenta, jeśli nie znajduje się w dokumentacji ,
nazwę Pracowni, w której wykonano badani,
nr badania, z którego ma być udostępniona dokumentacja medyczna.
Rodzaj dokumentacji:
opis badania,
płyta CD z dokumentacją obrazową.
Sposób odbioru dokumentacji medycznej:
wnioskowaną dokumentację proszę wysłać na wskazany adres,
wnioskowaną dokumentację odbiorę osobiście,
dokumentację proszę wydać osobie upoważnionej przeze mnie na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego co najmniej imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej,
podpis osoby wnioskującej – w przypadku przesyłania prośby mailowo prosimy
dołączenie skanu wniosku wraz z podpisem.

Zasady odpłatności:
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
Wysokości naliczonej opłaty ustala się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach
i rentach z FUS oraz zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.
Maksymalna wysokość opłat za:
jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej) – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Dokumentacja medyczna informacje dodatkowe:
Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do:
· prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta
· zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej
Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja medyczna może być udostępniana także:
· innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych ,
· organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
· ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
· uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, – jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek,
· organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
· podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
· zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta,
· lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia – w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia
· szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Przechowywanie dokumentacji medycznej:
Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).
Wyjątki dotyczą:
· dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon),
· zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym wykonano zdjęcie),
· skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia),
· dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna powinna zostać zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Wróć do góry

Opieka duszpasterska

Pacjenci w naszym szpitalu mogą korzystać z opieki duszpasterskiej duchownych.

Wyznanie rzymsko – katolickie
Kapłani Kościoła rzymsko – katolickiego:

Ks. Czesław Koraszyński, nr telefonu 602 78 32 79
Ks. Jacek Kania, nr telefonu 791 433 885
Kapłani odwiedzają chorych trzy razy w tygodniu, po przekazaniu informacji dyżurnej pielęgniarce.

Msze święte odprawiane są w Kaplicy rzymsko – katolickiej Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu:

od poniedziałku do soboty o godzinie 15.00
w niedzielę i święta o godzinie 7.30 oraz 15.00

W przypadku potrzeby kontaktu z osobą duchowną innego wyznania prosimy o kontakt z Pielęgniarką Koordynującą.

Wróć do góry

Opieka nad pacjentem sprawowana przez osoby bliskie

Osoby bliskie, wskazane przez pacjenta mogą sprawować nad nim dodatkową opiekę.
Zgodę na sprawowanie opieki wyraża ordynator oddziału. Aby nie narażać innych chorych
na dyskomfort, u pacjenta może przebywać dodatkowo tylko jedna osoba. Z tego też powodu
na obecność osoby opiekującej winni wyrazić zgodę inni pacjenci przebywający w tej samej sali.
Osoby opiekujące są zobowiązane do słuchania i poddawania się poleceniom i wskazówkom pracowników oddziału. Bez konsultacji z pielęgniarką nie mogą samodzielnie podawać pacjentowi żadnych produktów spożywczych i leków. Powinny przestrzegać Regulaminu oddziału,
ale w szczególności zachowywać ciszę i spokój, szanować godność osobistą podopiecznego
i pozostałych pacjentów, nie przeszkadzać innym chorym.
Zakres czynności opiekuńczych osoba wskazana przez pacjenta ustala z pielęgniarką
w oddziale.
Opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem w oddziale jest w szczególności:
₋ zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych – czytanie na głos książek / gazet, dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego,
₋ zapewnienie troski, bliskości i poczucia bezpieczeństwa,
₋ pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,
₋ pomoc w utrzymaniu higieny osobistej – wymiana pieluch, pielucho majtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej, higiena protez zębowych, mycie, kąpiel, korzystanie z prysznica, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci, nawilżanie i natłuszczanie skóry, toaleta p / odleżynowa,
₋ zmiana bielizny osobistej i pościelowej, ścielenie łóżka,
₋ pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów zgodnie z dietą, z wyjątkiem pacjentów mających problemy z połykaniem,
₋ pomoc w chodzeniu, staniu, wstawaniu z łóżka, siadaniu, zmianie pozycji (odwracania na boki, oklepywanie), wożenie na wózku inwalidzkim,
₋ uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem.

Wróć do góry
Skip to content