NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Maz. II Spółka z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Maz., ul. Jana Pawła II 35 ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Działania uzupełniające populacyjny program profilaktyczny wczesnego wykrywania nowotworu piersi w woj. łódzkim” w odpowiedzi na konkurs nr:Nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/17

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia

Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku

wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.

Wymagania wobec partnera projektu:

– udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – wykonywanie badań mammograficznych w ramach etapu podstawowego oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze, w którym realizowany jest profilaktyczny program raka piersi

lub

– udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzki NFZ

lub

– organizacja pozarządowa, reprezentująca interesy pacjentów i posiadająca co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu chorób nowotworowych piersi

lub

– organizacja pozarządowa, której działalność statutowa jest związana z upowszechnianiem edukacji prozdrowotnej lub promocją udziału w badaniach diagnostycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi

lub

– partner społeczny reprezentujący interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Oferta powinna zawierać następujące informacje: charakterystyka podmiotu, koncepcja projektu oraz opis proponowanych działań (wkład ludzki, techniczny i organizacyjny oferenta w realizację celu partnerstwa), doświadczenie i kwalifikacje kadry w zakresie działalności założonej w projekcie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.

Termin składania ofert: 30.03.2017 r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu oferty do ośrodka.

Ofertę należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres:

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Maz. II Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Maz., ul. Jana Pawła II 35

z dopiskiem:

„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr: Nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/17

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia

Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku

wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nu-med.pl.

Szczegółowe zasady partnerstwa, w tym warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji projektu zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny z wyłonionym partnerem.

Wszelkie pytania proszę kierować

e-mail: fundusze.tomaszow@nu-med.pl
Ogłoszenie
Ogłoszenie aktualizacja 14.03.2017
Regulamin konkursu