Ogłoszenie o naborze organizacji pozarządowych do projektu

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza otwarty nabór dla organizacji pozarządowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” w odpowiedzi na konkurs nr: POWR.05.01.00-IP.05-00-0002/16, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne: „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi”, zwanego dalej „Projektem”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową reprezentującą interesy pacjentów onkologicznych i posiadającą conajmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dotyczącą chorób nowotworowych głowy i szyi.

Więcej informacji o programie w Załączniku nr 1 (Regulamin konkursu)

Termin i miejsce składania ofert: Oferty w zaklejonych kopertach, składać należy bezpośrednio w Sekretariacie Administracji NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 19 stycznia 2017 roku, do godziny 12:00. Komisja konkursowa dokona wyboru oferenta w dniu 19 stycznia 2017 roku i o wyborze powiadomi oferentów.

Ogłoszenie o naborze organizacji pozarządowych do projektu
Regulamin_konkursu