OGŁOSZENIE NR 02/NU-MED/2017 O NABORZE PODMIOTÓW LECZNICZYCH DO PROJEKTU pt. „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki”.

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o., ogłasza otwarty nabór podmiotów leczniczych do udziału w projekcie „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki ”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.1 PO WER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem rekrutacji jest wybór podmiotów, które prowadzą działalność leczniczą zgodnie z określonymi w tym zakresie przepisami prawa na poziomie – stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne oraz:

– są wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i posiadają oddział otolaryngologiczny,

– dysponują lekarzem ze specjalizacją z otolaryngologii/otorynolaryngologii z wieloletnim doświadczeniem pracy na oddziale otolaryngologicznym,

– prowadzą działalność leczniczą na terenie jednego z województw: łódzkie, świętokrzyskie lub mazowieckie,

– mają możliwości techniczne i organizacyjne wykonywania następujących świadczeń zdrowotnych:

1.Badanie laryngologiczne w ośrodku specjalistycznym -Badanie laryngologiczne wykonywane jest w ośrodku specjalistycznym przez klinicystę z wieloletnim doświadczeniem pracy w ośrodku o wyższym stopniu referencyjności,w przypadku jeżeli laryngolog wykonujący badanie podstawowe zgłosił wątpliwości co do zaawansowania zmian chorobowych. Badanie wykonuje się w celu kontynuowania diagnostyki. Badanie pozwala zweryfikować przypadki wątpliwe i niejednoznaczne (Załącznik nr 4 część B– Karta badania profilaktycznego pacjenta).
2.Biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym – Biopsja cienkoigłowa polega na pobraniu za pomocą cienkiej igły, bez znieczulenia, reprezentatywnej próbki komórek lub tkanki z guza do badania cytologicznego. Materiał pobrany z guza rozprowadza się na szkiełku laboratoryjnym, utrwala i wykonuje rozmaz. Ostatnim etapem jest badanie mikroskopowe komórek utrwalonych na szkiełku. Badanie to pozwala wstępnie określić czy mamy do czynienia z guzem nowotworowym czy też nie.

3.Pobranie wycinka wraz z badaniem histopatologicznym – Badanie histopatologiczne polega na pobraniu w znieczuleniu miejscowym fragmentu tkanki guza/zmiany podejrzanej. Pobrany materiał zostaje poddany ocenie histopatologicznej. Badanie to pozwala określić czy mamy do czynienia z guzem nowotworowym czy też nie.

4.Marker nowotworowy HPV – badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 – (badanie bez udziału lekarza) – Białko p16 jest biomarkerem przetrwałej infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego i świadczy o zaburzonym cyklu komórkowym. W komórkach zdrowych poziom p16 jest niski, natomiast w komórkach raka i stanach przednowotworowych znacznie podwyższony.

5.Marker nowotworowy HPV – badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 – (badanie z udziałem lekarza) – Białko p16 jest biomarkerem przetrwałej infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego i świadczy o zaburzonym cyklu komórkowym. W komórkach zdrowych poziom p16 jest niski, natomiast w komórkach raka i stanach przednowotworowych znacznie podwyższony.

6.USG szyi – Badanie ultrasonograficzne stanowi ważny element diagnostyki otolaryngologicznej. Jednym z podstawowych wskazań do wykonania badania ultrasonograficznego głowy i szyi jest wystąpienie guza w rejonie głowy i szyi. Badanie stanowi bardzo dobre uzupełnienie specjalistycznego badania laryngologicznego i jest szeroko wykorzystywane we wczesnej diagnostyce zmian w rejonie głowy i szyi.
Pacjent badany jest w pozycji leżącej. Badanie ultrasonograficzne wykonywane jest po obu stronach głowy i szyi. Głowa powinna być odchylona w stronę przeciwną do badanej strony szyi. Tkanki linii pośrodkowej oceniamy w odchyleniu głowy do tyłu. W przypadku braku odpowiednich warunków (np. ZZSK, osoby starsze, na wózku ) badanie można wykonać w pozycji siedzącej. W zależności od lokalizacji patologii chory ustawiony jest tyłem lub przodem do badającego. Skóra okolicy ocenianej powinna być ogolona. Badanie wewnątrzustne wykonujemy w pozycji siedzącej. Przed badaniem należy znieczulić błonę śluzową jamy ustnej by ograniczyć odruch wymiotny. Wynik badania sporządzony będzie w formie pisemnej.

Podmiotom tym zostaną zlecone badania diagnostyczne w ramach programu wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na poziomie pogłębionym, zgodnie z powyższym opisem (punkty od 1 do 6).

Wynagrodzenie podmiotu leczniczego wynosi:

1.Badanie laryngologiczne w ośrodku specjalistycznym – 101,00 zł brutto
2.Biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym – 144,00 zł brutto

3.Pobranie wycinka wraz z badaniem histopatologicznym – 177,00 zł brutto

4.Marker nowotworowy HPV – badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 – (badanie bez udziału lekarza) -104,00 zł brutto

5.Marker nowotworowy HPV – badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego barwienie immunohistochemiczne p16 – (badanie z udziałem lekarza) – 148,00 zł brutto

6.USG szyi – 86 zł brutto

Planowana liczba badań na etapie pogłębionym przypadająca na jeden podmiot leczniczy w czasie realizacji programu tj. do 30.06.2020:

1.Badanie laryngologiczne w ośrodku specjalistycznym – 120 świadczeń

2.Biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym – 36 świadczeń

3.Pobranie wycinka wraz z badaniem histopatologicznym – 96 świadczeń

4.Marker nowotworowy HPV – badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 – (badanie bez udziału lekarza) -12 świadczeń

5.Marker nowotworowy HPV – badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 – (badanie z udziałem lekarza) – 12 świadczeń

6.USG szyi – 72 świadczenia

Celem naboru jest wdrożenie programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi, w szczególności realizacja badań diagnostycznych na etapie pogłębionym na rzecz pacjentów znajdujących się w grupie ryzyka.

Szczegółowe zasady dotyczące współpracy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zostaną określone w umowie o współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi oraz NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

– wpisanie podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, posiadanie oddziału otolaryngologicznego

– dysponowanie lekarzami ze specjalizacją z otolaryngologii/otorynolaryngologii z wieloletnim doświadczeniem pracy na oddziale otolaryngologicznym,

– posiadanie miejsca prowadzenia działalności leczniczej na terenie jednego z 3 województw: łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie,

– możliwość wykonywania badań opisanych w punktach 1-6

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy: fundusze.tomaszow@nu-med.pllub dostarczenie do NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Maz., ul. Jana Pawła II 35.

Nabór podmiotów prowadzony jest do dnia 31.08.2017. W sytuacji gdy w wyniku ogłoszonego naboru nie zgłosi się co najmniej 6 podmiotów leczniczych spełniających warunki udziału w postępowaniu, nabór będzie kontynuowany do dnia 20.09.2017.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO
ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZAŁĄCZNIK NR 3 – UMOWA O WSPÓŁPRACY