OGŁOSZENIE NR 01/NU-MED/2017 O NABORZE PODMIOTÓW LECZNICZYCH DO PROJEKTU pt. „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki”.

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o., ogłasza otwarty nabór podmiotów leczniczych do udziału w projekcie „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki ”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.1 PO WER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem rekrutacji jest wybór podmiotów, które prowadzą działalność leczniczą zgodnie z określonymi w tymi zakresie przepisami prawa na poziomie AOS (specjalistyczne poradnie laryngologiczne) oraz:

– są wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

– dysponują lekarzami ze specjalizacją z otolaryngologii/otorynolaryngologii,

– posiadają działający fiberoskop,

– prowadzą działalność leczniczą na terenie jednego z województw: łódzkie, świętokrzyskie lub mazowieckie.

Podmiotom tym zostaną zlecone badania diagnostyczne w ramach programu wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na poziomie podstawowym:

Porada laryngologa i badanie laryngologiczne przy użyciu nasofiberoskopu w poradni specjalistycznej – Badanie wykonane będzie zgodnie z kartą badania profilaktycznego pacjenta (stanowi ona Załącznik nr 1 część A). Badanie składa się z przeprowadzenia wywiadu z pacjentem oraz badania fizykalnego. Pierwsza część to badanie otolaryngologiczne, w skład którego wchodzi: badanie uszu, nosa, jamy ustnej, gardła środkowego oraz szyi. Druga część to badanie wykonane przy użyciu nasofiberoskopu, w którym ocenione zostanie nosogardło, krtań oraz gardło dolne. Po badaniu pacjent otrzyma informację, czy wykryto u niego zmiany podejrzane, oraz czy zostanie skierowany na etap pogłębionej diagnostyki.

Wynagrodzenie podmiotu leczniczego – Porada laryngologa i badanie laryngologiczne przy użyciu nasofiberoskopu w poradni specjalistycznej – cena 174 zł brutto.

Planowana liczba badań na etapie podstawowym przypadająca na jeden podmiot leczniczy w czasie realizacji programu tj. do 30.06.2020: 500 badań.

Celem naboru jest wdrożenie programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi, w szczególności realizacja świadczeń zdrowotnych na poziomie AOS na rzecz pacjentów znajdujących się w grupie ryzyka.

Szczegółowe zasady dotyczące współpracy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zostaną określone w umowie o współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi oraz NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

– wpisanie podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

– dysponowanie lekarzami ze specjalizacją z otolaryngologii/otorynolaryngologii,

– posiadanie działającego fiberoskopu,

– posiadanie miejsca prowadzenia działalności leczniczej na terenie jednego z 3 województw: łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie,

-wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy: fundusze.tomaszow@nu-med.pllub dostarczenie do NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Maz., ul. Jana Pawła II 35.

Nabór podmiotów prowadzony jestdo dnia 31.08.2017. W sytuacji gdy w wyniku ogłoszonego naboru nie zgłosi się 10 podmiotów leczniczych spełniających warunki udziału w postępowaniu, nabór będzie kontynuowany do dnia 20.09.2017.