ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35, prosi o przesłanie oferty cenowej na Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w tym: a) serwer – 1 sztuka b) przełącznik KVM – 1 sztuka
według jakości, specyfikacji oraz ilościach określonych w Załączniku Nr 1 

Przedmiot zamówienia uwzględniony jest w załączniku nr 2 i będzie służył do celów
porównawczych przy wyborze Wykonawcy. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczony jest w Załączniku nr 1. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje. 

Zamawiający bierze pod uwagę tylko oferty, które spełniają kryteria opisu przedmiotu
zamówienia w całości tj. Załącznik Nr 1. 

Oferta musi zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik Nr 2
– uzupełniony Formularz oferty – Załącznik Nr 3
– zaakceptowany wzór umowy –Załącznik Nr 4
– Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej oferenta
2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Kupującego pod adresem: ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w Sekretariacie Administracji I piętro pokój nr 131 albo przesłać na podany adres, w zaklejonej kopercie z podaniem nazwy i adresu Sprzedającego, oznaczoną zgodnie z opisem: „Dostawa i instalacja serwera oraz przełącznika KVM”, do dnia 9 stycznia 2017 r. godz. 11:00. 3 . Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu co upływ terminu składania ofert o godz. 12:00,
w Sali konferencyjnej nr 136. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone pod inny adres i do pokoju innego, niż wskazany powyżej. 6. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Sprzedającemu bez ich otwierania. 7. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia można składać na adres email: sekretariat.tomaszow@nu-med.pl do dnia 3.01.2017 r. do godziny 12.00. Na pytania, które wpłyną po upływie wskazanego terminu Zamawiający nie odpowiada.

Ogłoszenie
zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia
82-zalacznik-nr-2-formularz-cenowy
83-zalacznik-nr-3-formularz-oferty
ZAŁĄCZNIK NR 4 – umowa2