ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35, prosi o przesłanie oferty cenowej na Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w tym:

a) serwer – 1 sztuka

b) przełącznik KVM – 1 sztuka

według jakości, specyfikacji oraz ilościach określonych w Załączniku Nr 1

Przedmiot zamówienia uwzględniony jest w załączniku nr 2 i będzie służył do celów porównawczych przy wyborze Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczony jest w Załączniku nr 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje. Zamawiający bierze pod uwagę tylko oferty, które spełniają kryteria opisu przedmiotu zamówienia w całości tj. Załącznik Nr 1.

Oferta musi zawierać

– wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik Nr 2

– uzupełniony Formularz oferty – Załącznik Nr 3

– zaakceptowany wzór umowy –Załącznik Nr 4

– Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta

2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Kupującego pod adresem: ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w Sekretariacie Administracji I piętro pokój nr 131 albo przesłać na podany adres, w zaklejonej kopercie z podaniem nazwy i adresu Sprzedającego, oznaczoną zgodnie z opisem: „ostawa i instalacja serwera oraz przełącznika KVM”, do dnia 16 stycznia 2017 r. godz. 11:00.

3 . Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu co upływ terminu składania ofert o godz. 12:00, w Sali konferencyjnej nr 136.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone pod inny adres i do pokoju innego, niż wskazany powyżej.

6. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Sprzedającemu bez ich otwierania.

7. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia można składać na adres email: sekretariat.tomaszow@nu-med.pl do dnia 12.01.2017 r. do godziny 14.00. Na pytania, które wpłyną po upływie wskazanego terminu Zamawiający nie odpowiada.

Ogłoszenie
załącznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamówienia
82-zalacznik-nr-2-formularz-cenowy
83-zalacznik-nr-3-formularz-oferty
ZAŁĄCZNIK NR 4 – umowa2