Informacje dla pacjentów

Spis treści


Prawa pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta
Pobierz plik

Prawa pacjenta
Pobierz plik

Wróć do góry

Regulamin oddziałów Tomaszów Mazowiecki

Wróć do góry

Regulamin odwiedzin

Wróć do góry

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej (UWAGA - przy udostępnieniu dokumentacji medycznej konieczna jest BEZPOŚREDNIA weryfikacja osoby składającej wniosek lub odbierającej dokumenty, stąd na jednym z etapów procedury koniecznym jest osobiste stawiennictwo Pacjenta lub upoważnionej osoby)

Upoważnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:
a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy;
b) osoba upoważniona przez pacjenta;
c) uprawniony organ lub podmiot;
d) po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie:
a) do wglądu (także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia) na miejscu, pod nadzorem osoby uprawnionej do udostępniania dokumentacji medycznej, w tym: pracownika rejestracji, pracownika sekretariatu medycznego, lekarza prowadzącego/lekarza dyżurnego, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
Dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej, jak i prowadzonej w formie elektronicznej;
b) poprzez sporządzenie kopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji papierowej oraz wydruku
z dokumentacji elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych;
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka
w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
e) na informatycznym nośniku danych.

Udostępnianie dokumentacji medycznej
a) dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek złożony w formie pisemnej, ustnej
lub telefonicznej.
b) pacjent może skorzystać z gotowego Wniosku o wydanie dokumentacji medycznej (link)
c) Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można składać:
– w sekretariacie administracji w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku;
– przesłać na adres: NU-MED CDiTO Tomaszów Mazowiecki II, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35;
– przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat.tomaszow@nu-med.pl
– przesłać faxem na nr: (44) 786 81 55
d) Sposób odbioru dokumentacji medycznej
₋ odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną następuje w godzinach: 8.00 – 15.00,
od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) w sekretariacie administracji
₋ na prośbę wnioskodawcy, dokumentacja medyczna zostaje wysłana listem poleconym
₋ drogą elektroniczną

Wróć do góry

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Zasady odpłatności
a) Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu, kopii
lub na informatycznym nośniku danych (płyta CD) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
b) Wysokości naliczonej opłaty ustala się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku
o emeryturach i rentach z FUS oraz zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:
Rodzaj dokumentacji
1. Jedna strona kopii (papierowej), potwierdzona za zgodność z oryginałem – cena 0,28 zł
2. Jedna strona wyciągu lub odpisu badania – cena 8,09 zł
3. Informatyczny nośnik danych (płyta CD) – cena 1,62 zł

Wróć do góry

Opieka duszpasterska

Pacjent w trakcie pobytu ma prawo do opieki duszpasterskiej informacja szczegółowa o godzinach wizyt znajduje się na tablicach informacyjnych szpitala.
Kapelan szpitala – ks. Włodzimierz Moraczewski
z Parafii NMP Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim,
telefon 792-853-145
W przypadku potrzeby kontaktu z osobą duchowną innego wyznania prosimy o kontakt z Pielęgniarką Koordynującą.

Opieka nad pacjentem sprawowana przez osoby bliskie
Osoby bliskie, wskazane przez pacjenta mogą sprawować nad nim dodatkową opiekę.
Zgodę na sprawowanie opieki wyraża ordynator oddziału. Aby nie narażać innych chorych
na dyskomfort, u pacjenta może przebywać dodatkowo tylko jedna osoba. Z tego też powodu
na obecność osoby opiekującej winni wyrazić zgodę inni pacjenci przebywający w tej samej sali.
Osoby opiekujące są zobowiązane do słuchania i poddawania się poleceniom i wskazówkom pracowników oddziału. Bez konsultacji z pielęgniarką nie mogą samodzielnie podawać pacjentowi żadnych produktów spożywczych i leków. Powinny przestrzegać Regulaminu oddziału,
ale w szczególności zachowywać ciszę i spokój, szanować godność osobistą podopiecznego
i pozostałych pacjentów, nie przeszkadzać innym chorym.
Zakres czynności opiekuńczych osoba wskazana przez pacjenta ustala z pielęgniarką w oddziale.

Opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem w oddziale jest w szczególności:

zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych – czytanie na głos książek / gazet, dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego,
zapewnienie troski, bliskości i poczucia bezpieczeństwa,
pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej – wymiana pieluch, pielucho majtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej, higiena protez zębowych, mycie, kąpiel, korzystanie z prysznica, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci, nawilżanie i natłuszczanie skóry, toaleta p / odleżynowa,
zmiana bielizny osobistej i pościelowej, ścielenie łóżka,
pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów zgodnie z dietą, z wyjątkiem pacjentów mających problemy z połykaniem,
pomoc w chodzeniu, staniu, wstawaniu z łóżka, siadaniu, zmianie pozycji (odwracania na boki, oklepywanie), wożenie na wózku inwalidzkim,
uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem.

Wróć do góry
Skip to content