UWAGA!

Na wizytę konsultacyjną w sprawie ewentualnej kwalifikacji do badań klinicznych, prosimy przywieźć ze sobą bloczki parafinowe z utrwalonym materiałem histopatologicznym próbki guza pobranego w trakcie diagnostyki (materiał, na którego podstawie rozpoznano nowotwór) i przekazać je lekarzowi, celem zlecenia badań genetycznych. Jest to warunek konieczny do spełnienia wymogów procedur kwalifikacji do badania klinicznego, a także stanowi podstawę dalszych decyzji terapeutycznych w standardowym leczeniu.

Należy też pamiętać, że opracowanie wyników takich badań (zgodnie z procedurami badań klinicznych) trwa co najmniej 10 dni roboczych – jest to czas, który wstrzyma decyzję o rozpoczęciu leczenia.

 Badania  dotyczą chorych , którzy nie otrzymywali wcześniej leczenia.

W Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim aktualnie prowadzone są następujące badania kliniczne:

„Wieloośrodkowe badanie fazy IB, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo durwalumabu w połączeniu z nowymi terapiami onkologicznymi, z chemioterapią lub bez chemioterapii w pierwszej linii leczenia pacjentów
z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) w IV stadium zaawansowania (MAGELLAN)” AKTUALNE.

Każdy z pacjentów zakwalifikowanych do badania otrzymuje immunoterapię Durvalumabem.

Część chorych może zostać przydzielona do ramienia wzbogaconego leczeniem nowymi cząsteczkami badanymi:
1. Durvalumab + chemioterapia – ramię zamknięte
2. Durvalumab + chemioterapia + danwatrisen – ramię zamknięte
3. Durvalumab + chemioterapia+ oleclumab – ramię zamknięte
4. MEDI 5752 – ramię otwarte

 

Badanie kliniczne , III fazy porównujące stosowanie triflurydyny/tipiracylu
(S 95005) z bewacyzumabem do kapecytabiny z bewacyzumabem w pierwszej linii leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, którzy nie kwalifikują się do intensywnego leczenia (SOLSTICE)”. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 •  „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane substancją aktywną badanie fazy III, mające na celu porównanie skuteczności
  i bezpieczeństwa produktu CT-P16 oraz zatwierdzonego przez UE leku Avastin jako leczenia pierwszej linii przerzutowego lub nawrotowego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca”.

Badanie umożliwia podanie chemioterapii wzbogaconej o leczenie przeciwciałem antyangiogennym. Do udziału w nim kwalifikują się pacjenci z rakiem gruczołowym płuca – choroba rozsiana lub nawrót choroby. – AKTUALNE.

 • „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające durwalumab w terapii konsolidacyjnej
  u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (w III stadium zaawansowania), u których nie wystąpiła progresja po definitywnej, opartej na pochodnych platyny, chemioradioterapii (PACIFIC 5).

 

W badaniu klinicznym III fazy, prowadzonym z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby randomizacji, oceniające skuteczność stosowania kapiwasertibu z paklitakselem w porównaniu do placebo z paklitakselem, jako pierwszej linii leczenia pacjentów z histologicznie potwierdzonym, miejscowo zaawansowanym (nieoperacyjnym) lub przerzutowym potrójnie negatywnym rakiem piersi –AKTUALNE.

 

 • „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające kapiwasertibu z paklitakselem w porównaniu do placebo z paklitakselem,u pacjentów z miejscowo zaawansowanym , nieoperacyjnym lub przerzutowym potrójnie negatywnym rakiem piersi (CAPITELLO)

W badaniu klinicznym III fazy, prowadzonym z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby randomizacji, oceniające skuteczność stosowania pembrolizumabu w skojarzeniu z chemioterapią dwulekową opartą na pochodnych platyny, canacinumabem lub bez canacinumabu w leczeniu pierwszego rzutu , z lokalnie zaawansowanym lub przerzutowym niepłaskonabłonkowym i płaskonabłonkowym, niedrobonkomórkowym rakiem płuca – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

 

 • Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające canakinumab z pembrolizumab w porównaniu z placebo z pembrolizumabem u pacjentów z lokalnie zaawansowanym , lub przerzutowym niepłaskonabłonkowym i płaskonabłonkowym, niedrobonkomórkowym rakiem płuca- (CANOPY)

 

W badaniu klinicznym II/ III fazy, prowadzonym z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby randomizacji, oceniające skuteczność stosowania preparatu GSK 3359609 z pembrolizumabem w porównaniu do placebo pembrolizumabem, jako pierwszej linii leczenia pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym HNSCC rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi  z ekspresją PD-L1

 • Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy II/III, oceniające preparat GSK 3359609 lub placebo w skojarzeniu z pembrolizumabem w pierwszej linii leczenia u pacjentów z nawrotowym/przerzutowym rakiem płaskonabłonkowymgłowy i szyi z ekspresją PD-L1 (GSK) 209229 –
  I nawrót choroby po chemioterapii lub operacji REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. 

W badaniu klinicznym II/ III fazy, prowadzonym z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby randomizacji, oceniające skuteczność stosowania preparatu GSK 3359609 z pembrolizumabem  i chemioterapią 5FU/ pochodną platyny w pierwszej linii leczenia pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi.- AKTUALNE

 

 • Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo, adaptacyjne fazy II/III, oceniające preparat GSK 3359609 lub w skojarzeniu z pembrolizumabem  i chemioterapią 5FU/pochodną platyny w pierwszej linii leczenia u pacjentów z nawrotowym/przerzutowym rakiem płaskonabłonkowymgłowy i szyi – (GSK) 209227  

Chory może wcześniej otrzymać chemioterapię.

Badanie dotyczy chorych, którzy otrzymali chemioterapię przed lub w trakcie radioterapii z powodu raka płuc. Rodzajem leczenia, które otrzymują chorzy jest immunoterapia – podawany lek to Durvalumab.

UWAGA! Ze względu na odpowiednie przygotowanie do udziału w badaniu klinicznym, pacjenci zainteresowani leczeniem Durvalumabem proszeni są o zgłoszenie się do naszego Ośrodka jeszcze w trakcie radioterapii– AKTUALNE.

 • „Otwarte, wieloośrodkowe badanie II fazy, prowadzone w dwóch kohortach, oceniające INCB050465, inhibitor PI3Kδ, w leczeniu nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza lub chłoniaka z komórek płaszcza opornego na leczenie, wcześniej leczonego lub nieleczonego inhibitorem BTK (CITADEL-205)”.

W badaniu klinicznym jest leczona populacja pacjentów z chłoniakiem płaszcza w stadium nawrotu choroby – AKTUALNE.

 • „Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, porównawcze, globalne badanie fazy III,  oceniające skuteczność stosowania durwalumabu lub durwalumabu i tremelimumabu w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny, podawaną
  w pierwszej linii u pacjentów z przerzutowym nie drobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) (POSEIDON)”.

W badaniu klinicznym jest leczona populacja pacjentów z IV stopniem zaawansowania nie drobnokomórkowego raka płuc. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

 • „Randomizowane, wieloośrodkowe, badanie III fazy kontrolowane placebo, oceniające działanie Atezolizumabu (przeciwciała ANTY-PD-L1) w monoterapii oraz w skojarzeniu
  z chemioterapią opartą na związkach platyny u pacjentów uprzednio nieleczonych
  z rozpoznaniem miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka urotelialnego”.

W badaniu klinicznym jest leczona populacja pacjentów z rakiem pęcherza w IV stopniu zaawansowania. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

W badaniu klinicznym III fazy, prowadzonym z zastosowaniem metodyki podwójnie ślepej próby randomizacji, oceniające skuteczność stosowania durwalumabu lub durwalumabu w skojarzeniu z tremelimumabem ocena skutecznego leczenia konsolidacyjnego po standardowej chemioterapii i radioterapii pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca, u których nie wystąpiła progresja po jednoczasowej chemioradioterapii

 • Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. Wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie fazy III oceniające stosowanie duwalumabu lub durwalumabu w skojarzeniu z tremelimumabem jako leczenia konsolidacyjnego u pacjentów z ograniczoną postacią drobnokomórkowego raka płuca, u których nie wystąpiła progresja po jednoczasowej chemioradioterapii. (ADRIATIC) – Nabór do badania otwarty.

I zachorowanie na raka drobnokomórkowego, gdy nie ma przerzutów odległych.

 

Głównym Badaczem w w/w badaniach klinicznych jest Pani dr n. med. Ewa Chmielowska – Ordynator Oddziału Chemioterapii.

 

Dane kontaktowe do Ośrodka i Głównego Badacza – tel. 44 786 81 60