W Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim  aktualnie prowadzone są następujące badania kliniczne:

 

UWAGA!

Na wizytę konsultacyjną w sprawie ewentualnej kwalifikacji do badań klinicznych, prosimy przywieźć ze sobą bloczki parafinowe z utrwalonym materiałem histopatologicznym próbki guza pobranego w trakcie diagnostyki (materiał, na którego podstawie rozpoznano nowotwór) i przekazać je lekarzowi, celem zlecenia badań genetycznych. Jest to warunek konieczny do spełnienia wymogów procedur kwalifikacji do badania klinicznego, a także stanowi podstawę dalszych decyzji terapeutycznych w standardowym leczeniu.

Należy też pamiętać, że opracowanie wyników takich badań (zgodnie z procedurami badań klinicznych) trwa co najmniej 10 dni roboczych – jest to czas, który wstrzyma decyzję o rozpoczęciu leczenia.

 

MAGELLAN

Wieloośrodkowe badanie fazy IB, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność
i bezpieczeństwo durwalumabu w połączeniu z nowymi terapiami onkologicznymi, z chemioterapią lub bez chemioterapii w pierwszej linii leczenia pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) w IV stadium zaawansowania (MAGELLAN
)”.

Każdy z pacjentów zakwalifikowanych do badania otrzymuje immunoterapię Durvalumabem.

Część chorych może zostać przydzielona do ramienia wzbogaconego leczeniem nowymi cząsteczkami badanymi – Danvatirsenem lub Olecumabem.

Kolejnym wariantem dostępnego leczenia jest połączenie immunoterapii Durvalumabem ze standardową chemioterapią,  lub dodatkowo w połączeniu z Danvatirsenem/Oleclumabem, które wspomagają działanie Durvalumabu.

Korzyścią z udziału w badaniu jest także możliwość uzyskania dostępu do leczenia Nab-paclitaxelem
(w ramieniu ze standardową chemioterapią) – cytostatykiem referencyjnym w leczeniu płaskonabłonkowych raków płuca oraz możliwość zastosowania chemioterapii podtrzymującej
z zastosowaniem Alimty (Pemetrexed) w raku gruczołowym. Jest to szansa na otrzymanie leczenia cieszącego się uznaniem w wielu krajach świata, jednak dotychczas nierefundowanego w Polsce.

 

SOLSTICE

Otwarte, randomizowane badanie III fazy porównujące stosowanie triflurydyny/tipiracylu (S 95005)
z bewacyzumabem do kapecytabiny z bewacyzumabem w pierwszej linii leczenia pacjentów
z przerzutowym rakiem jelita grubego, którzy nie kwalifikują się do intensywnego leczenia (badanie SOLSTICE)
”.

Badanie dotyczy pacjentów w stadium choroby rozsianej, dotychczas nie leczonych lub dla pacjentów po leczeniu uzupełniającym, u których doszło do nawrotu choroby. Jest szansą dla osób, które nie kwalifikują się do leczenia w ramach programu lekowego.

Każdy pacjent, niezależnie od tego, czy ma usunięte ognisko pierwotne choroby, otrzyma leczenie Avastinem (Bevacizumab) oraz jeden z wariantów chemioterapii doustnej – z zastosowaniem Xelody (kapecytabina), bądź Lonsurfu (triflurydyna/tipiracyl). W związku z zastosowaniem tych leków, pacjent nie jest narażony na silne wymioty, czy polineuropatię. Leczenie prowadzone jest bez hospitalizacji.

 

„Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane substancją aktywną badanie fazy III, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu CT-P16 oraz zatwierdzonego przez UE leku Avastin jako leczenia pierwszej linii przerzutowego lub nawrotowego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca”. Badanie umożliwia podanie chemioterapii wzbogaconej o leczenie przeciwciałem antyangiogennym. Do udziału w nim kwalifikują się pacjenci z rakiem gruczołowym płuca – choroba rozsiana lub nawrót choroby. – AKTUALNE

„Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające durwalumab w terapii konsolidacyjnej u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (w III stadium zaawansowania), u których nie wystąpiła progresja po definitywnej, opartej na pochodnych platyny, chemioradioterapii. Badanie dotyczy chorych, którzy otrzymali chemioterapię przed lub w trakcie radioterapii z powodu raka płuc. Rodzajem leczenia, które otrzymują chorzy jest immunoterapia – podawany lek to Durvalumab. UWAGA! Ze względu na odpowiednie przygotowanie do udziału w badaniu klinicznym, pacjenci zainteresowani leczeniem Durvalumabem proszeni są o zgłoszenie się do naszego Ośrodka jeszcze w trakcie radioterapii.” – AKTUALNE

„Otwarte, wieloośrodkowe badanie II fazy, prowadzone w dwóch kohortach, oceniające INCB050465, inhibitor PI3Kδ, w leczeniu nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza lub chłoniaka z komórek płaszcza opornego na leczenie, wcześniej leczonego lub nieleczonego inhibitorem BTK (CITADEL-205)”. W badaniu klinicznym jest leczona populacja pacjentów z chłoniakiem płaszcza w stadium nawrotu choroby. – AKTUALNE

„Randomizowane, wieloośrodkowe, badanie III fazy kontrolowane placebo, oceniające działanie Atezolizumabu (przeciwciała ANTY-PD-L1) w monoterapii oraz w skojarzeniu z chemioterapią opartą na związkach platyny u pacjentów uprzednio nieleczonych z rozpoznaniem miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka urotelialnego”. W badaniu klinicznym jest leczona populacja pacjentów z rakiem pęcherza w IV stopniu zaawansowania. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

„Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, porównawcze, globalne badanie fazy III,  oceniające skuteczność stosowania durwalumabu lub durwalumabu i tremelimumabu w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny, podawaną w pierwszej linii u pacjentów z przerzutowym nie drobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) (POSEIDON)”. W badaniu klinicznym jest leczona populacja pacjentów z IV stopniem zaawansowania nie drobnokomórkowego raka płuc. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Głównym Badaczem w w/w badaniach klinicznych jest Pani dr n. med. Ewa Chmielowska – Ordynator Oddziału Chemioterapii

Dane kontaktowe do ośrodka i Głównego Badacza – tel. 44 786 81 60