W Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim  aktualnie prowadzone są następujące badania kliniczne:

„Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane substancją aktywną badanie fazy III, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu CT-P16 oraz zatwierdzonego przez UE leku Avastin jako leczenia pierwszej linii przerzutowego lub nawrotowego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca”. Badanie umożliwia podanie chemioterapii wzbogaconej o leczenie przeciwciałem antyangiogennym. Do udziału w nim kwalifikują się pacjenci z rakiem gruczołowym płuca – choroba rozsiana lub nawrót choroby. – AKTUALNE

„Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające durwalumab w terapii konsolidacyjnej u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (w III stadium zaawansowania), u których nie wystąpiła progresja po definitywnej, opartej na pochodnych platyny, chemioradioterapii. Badanie dotyczy chorych, którzy otrzymali chemioterapię przed lub w trakcie radioterapii z powodu raka płuc. Rodzajem leczenia, które otrzymują chorzy jest immunoterapia – podawany lek to Durvalumab. UWAGA! Ze względu na odpowiednie przygotowanie do udziału w badaniu klinicznym, pacjenci zainteresowani leczeniem Durvalumabem proszeni są o zgłoszenie się do naszego Ośrodka jeszcze w trakcie radioterapii.” – AKTUALNE

„Otwarte, wieloośrodkowe badanie II fazy, prowadzone w dwóch kohortach, oceniające INCB050465, inhibitor PI3Kδ, w leczeniu nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza lub chłoniaka z komórek płaszcza opornego na leczenie, wcześniej leczonego lub nieleczonego inhibitorem BTK (CITADEL-205)”. W badaniu klinicznym jest leczona populacja pacjentów z chłoniakiem płaszcza w stadium nawrotu choroby. – AKTUALNE

„Randomizowane, wieloośrodkowe, badanie III fazy kontrolowane placebo, oceniające działanie Atezolizumabu (przeciwciała ANTY-PD-L1) w monoterapii oraz w skojarzeniu z chemioterapią opartą na związkach platyny u pacjentów uprzednio nieleczonych z rozpoznaniem miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka urotelialnego”. W badaniu klinicznym jest leczona populacja pacjentów z rakiem pęcherza w IV stopniu zaawansowania. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

„Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, porównawcze, globalne badanie fazy III,  oceniające skuteczność stosowania durwalumabu lub durwalumabu i tremelimumabu w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny, podawaną w pierwszej linii u pacjentów z przerzutowym nie drobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) (POSEIDON)”. W badaniu klinicznym jest leczona populacja pacjentów z IV stopniem zaawansowania nie drobnokomórkowego raka płuc. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Głównym Badaczem w w/w badaniach klinicznych jest Pani dr n. med. Ewa Chmielowska – Ordynator Oddziału Chemioterapii

Dane kontaktowe do ośrodka i Głównego Badacza – tel. 44 786 81 60