Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego: serwer i przełącznik KVM (ZAKOŃCZONE)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35, prosi o przesłanie oferty cenowej na Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w tym:

a) serwer – 1 sztuka

b) przełącznik KVM – 1 sztuka

według jakości, specyfikacji oraz ilościach określonych w Załączniku Nr 1

Przedmiot zamówienia uwzględniony jest w załączniku nr 2 i będzie służył do celów porównawczych przy wyborze Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczony jest w Załączniku nr 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje. Zamawiający bierze pod uwagę tylko oferty, które spełniają kryteria opisu przedmiotu zamówienia w całości tj. Załącznik Nr 1.

Oferta musi zawierać

- wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik Nr 2

- uzupełniony Formularz oferty – Załącznik Nr 3

- zaakceptowany wzór umowy –Załącznik Nr 4

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oferenta

2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Kupującego pod adresem: ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w Sekretariacie Administracji I piętro pokój nr 131 albo przesłać na podany adres, w zaklejonej kopercie z podaniem nazwy i adresu Sprzedającego, oznaczoną zgodnie z opisem: „ostawa i instalacja serwera oraz przełącznika KVM”, do dnia 16 stycznia 2017 r. godz. 11:00.

3 . Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu co upływ terminu składania ofert o godz. 12:00, w Sali konferencyjnej nr 136.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone pod inny adres i do pokoju innego, niż wskazany powyżej.

6. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Sprzedającemu bez ich otwierania.

7. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia można składać na adres email: sekretariat.tomaszow@nu-med.pl do dnia 12.01.2017 r. do godziny 14.00. Na pytania, które wpłyną po upływie wskazanego terminu Zamawiający nie odpowiada.

Kontakt

Nu-med S.A
ul. Królewiecka 146,
82-300 Elbląg
tel. 055 235 89 37

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 stycznia 2015 r. rozpoczęliśmy leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz szpitali zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr
tel. 55 235 89 01.
http://pakietonkologiczny.gov.pl/