Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlano – adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby nowej pracowni diagnostycznej Rezonansu Magnetycznego (dalej także „siwz”) ROZSTRZYGNIĘTY

(PEŁNA WERSJA OGŁOSZENIA TAKŻE W ZAŁĄCZNIKU)

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlano – adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby nowej pracowni diagnostycznej Rezonansu Magnetycznego

(dalej także „siwz”)

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W ofercie należy uwzględnić koszty dokumentacji technicznej oraz zasilenia elektrycznego.

SEKCJA I – DANE ZAMAWIAJĄCEGO

1.NAZWA I ADRES: Nu-Med Grupa S.A. KRS 0000402136, NIP 714-19-06-987 ul. Królewiecka 146, woj. warmińsko - mazurskie, państwo Polska, tel.055 235 89 37, e-mail sekretariat@numed.pl , Adres strony internetowej (URL): http://nu-med.pl/

2.RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: zakład opieki zdrowotnej, podmiot niezobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

SEKCJA II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace budowlano – adaptacyjne pomieszczeńna potrzeby nowej pracowni diagnostycznej rezonansu magnetycznego, w ramach prac związanychz„Działaniem 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane Dodatkowe kody CPV:

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

24111500-0 - Gazy medyczne

Pracownia rezonansu magnetycznego planowana jest w obszarze zespołu pomieszczeń budynku Centrum Radioterapii i Usprawniania, zlokalizowanych na niskim parterze (powierzchnia ok. 130 m2).

Wielkość powierzchni adaptowanych pomieszczeńprzedstawia poniższa tabela:

L.p. Numer pomieszczenia Wielkość powierzchniw m2 Wysokość pomieszczenia w m Obecna funkcja
1 26 18,32 3,0 Szatnia personelu
2 25 11,97 3,0 Pomieszczenie sanitarne
3 27 24,40 3,0 Pokój księgowości
4 27a 12,00 3,0 Pokój Księgowości
5 27b 9,26 3,0 Pokój biurowy
6 28 11,43 3,0 Pokój biurowy
7 29 38,87 3,0 komunikacja
8 59 18,18 3,0 Pokój konserwatora
9 61 9,56 3,0 WC personelu

Razem 129,59

Ogólna powierzchnia zespołu pomieszczeń przeznaczona do adaptacji wynosi ok. 129,59 m2.

Powyższe pomieszczenia są obecnie użytkowanejako pomieszczenia biurowe oraz szatnie. Posiadają kompletne instalacje elektryczne, wentylacyjne, wod-kan, teleinformatyczne, ppoz.

I.ROBOTY BUDOWLANE

1.Szczegółowy zakres robót budowlano-instalacyjnych do wykonania w ramach umowy przedmiotu zamówienia określny będziew projekcie wykonawczym dostarczonym Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

2.Ogólny zakres prac budowlanych adaptowanych (modernizowanych) pomieszczeńdo wykonania przez Wykonawcę obejmuje roboty:

a)wykonanie wszystkich niezbędnych robót zapewniających właściwe funkcjonowanie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem budowlanym uzgodnionym z Zamawiającym;

b)demontaż wszystkich instalacji przewidzianych dodemontażu wg projektu budowlanego;

c)roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe;

d)demontaż sufitów podwieszanych;

e)roboty montażowe ścianek GK;

f)roboty tynkarskie;

g)roboty malarskie;

h)roboty wykończeniowe ścian, sufitów, podłóg;

i)wykonanie gładzi gipsowej na ścianach murowanych;

j)roboty posadzkowe;

k)wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją przeciwwilgociową(pomieszczeniawg projektu);

l)wykonanie okładzin podłogowych i ściennych;

m)wymiana i montaż nowej stolarki drzwiowej, szerokość drzwi Wykonawca uzgadniaz Zamawiającym;

n)wykonanie sufitów podwieszanych;

o)dostosowanie i wykonanie nowej instalacji wod –kan. do potrzebmodernizowanych pomieszczeń, wyposażenie wtzw. biały montaż;

p)dostosowanie instalacji c.o.do potrzeb modernizowanych pomieszczeń;

q)dostosowanie istniejącej instalacji wentylacyjnej do wymagań wynikających z funkcjimodernizowanych pomieszczeń;

r)wykonanie nowej instalacji elektrycznej w dostosowaniu do potrzebmodernizowanych pomieszczeń;

s)doprowadzenie zasilania elektrycznego do rezonansu magnetycznego i urządzeń wchodzących w skład kompletu dostawy przedmiotu zamówienia (MR, agregat wody lodowej, UPS, urządzenia klimatyzacji i inne) ze wskazanej stacji trafo;

t)wykonanie instalacji zasilania awaryjnego z dostarczonego przez Wykonawcę UPSoraz istniejącego agregatu prądotwórczego;

u)wykonanie rozdzielni elektrycznej dla potrzeb pracowni rezonansu;

v)wykonanie nowej instalacji oświetleniowej dostosowanej do wymagań wynikających z funkcji pomieszczeń, dobór lamp oświetleniowych;

w)wykonanie awaryjnej instalacji oświetleniowej (w przypadku zaniku napięcia);

x)wykonanie instalacji gazów medycznych;

y)dostosowanie instalacji p.poż do nowobudowanych pomieszczeń i połączenie z istniejącym systemem;

z)wykonanie wewnętrznej instalacjiteleinformatycznej w adaptowanych pomieszczeniach;aa)wykonanie wewnętrznej instalacji do sieci systemu RIS (Alteris) przygotowanie do podłączenia do istniejącej sieci – około 600m;

bb)położenie wykładziny zgrzewanej PCV obiektowej o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, antyelektrostatycznej z wywiniętym na ścianę cokołem 10 cm z atestem do obiektów służby zdrowia;

cc)wykonanie otworów w ścianach i zamurowanie oraz przywrócenie ich do pierwotnego stanu przed robotami rozbiórkowymi;

dd)zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem stropu w czasie transportu aparatu na trasie drogi transportowej aparatu do pomieszczenia docelowego oraz w razie konieczności wzmocnienie stropu;

ee)Wykonawca wykona roboty demontażowe i przygotowawczo-adaptacyjne istniejących pomieszczeń do potrzeb instalacji klatki Faraday’a (klatkę Faraday’a dostarcza Zamawiający);

ff)zakres robót do wykonania w gabinecie badań MR obejmuje komplet robót instalacyjnychi wykonawczych niezbędnych do zapewnienia właściwej instalacji i funkcjonowania rezonansu magnetycznego, wg wymagań określonych w dokumentacji technicznej aparatu MRI i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

gg)Wykonawca wykona wszystkie prace związane z instalacją ekranu elektromagnetycznegotj. klatki Faraday’a,zapewniającej niezakłóconąpracę aparatu MR i urządzeńpoza gabinetem badań MR;

hh)Wykonawca wykona wszystkie niezbędne instalacje elektryczne, oświetleniowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne , teletechniczne, ppoż, gazów medycznych, wewnątrz klatki Faraday’a zgodnie z wymaganiami dostawcy aparatu MRI i projektem technicznym;

ii)wygłuszenie ścianw celu zapewnieniawłaściwych warunków pracy w sterowniw zakresie dopuszczalnych poziomównatężenia hałasu;

jj)do chłodzenia rdzenia aparatu MRI należy zainstalować system chłodzenia zgodnyz wytycznymi dostawcy MRI. Szczegóły instalacjinależy uzgodnić z Zamawiającym.

Przed rozpoczęciem robót adaptacyjnych Wykonawca dokona demontażu wszystkich urządzeń zamontowanych w modernizowanych pomieszczeniach.

3.Wykonawca wykona roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione, a są koniecznedo realizacji przedmiotu zamówienia.

4.Wykonawca w trakcie prac adaptacyjnych oddzieli adaptowane pomieszczenia od ciągów komunikacyjnych szczelnymi osłonami.

5.Wykonawca wykona prace towarzyszące i roboty tymczasowe takie jak m.in.: organizację, zabezpieczenie i dozór robót oraz placu budowy przez cały okres wykonywania robót(od przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót włącznie).

6.Wykonawca zleci wywóz i utylizację gruzu i innych odpadów.

7.Koszty, o których mowa w pkt. 3-6 należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Wszystkie prace instalacyjne i montażowe należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym.

SEKCJA III - INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

1.Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada środki finansowew wysokości 300 000,00 zł lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł.

2.Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

1.1.warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznejz przeznaczeniem na pracownię diagnostyczną RMI lub TK lub PET/CT, na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł (brutto), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

1.2.warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował, co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z póź.zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z doświadczeniem przy pracach związanych z budową, przebudową lub adaptacją pomieszczeń przeznaczonychna pracownię diagnostyczną RMI lub TK lub PET/CTtj. kierownika:

a)budowy o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej;

b)robót o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnej;

c)robót o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie (wg załącznika nr 6) imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychdla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Osoby wymienione w pkt.I.2.2. muszą posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

3.Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym w wytycznych programowych;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4.Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

5.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek tożsamych z wymienionymi w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

II.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

1.Oświadczenie lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcja, spółki cywilne) – ww. dokumenty (pkt. 1 i 2) musi złożyć oddzielnie każdy z podmiotów.

3.Formularz oferty – zgodnie załącznikiem nr 1.

4.Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek tożsamych z wymienionymi w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zgodnie załącznikiem nr 3.

Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcja, spółki cywilne) – ww. dokument (pkt. 5) musi złożyć oddzielnie każdy z podmiotów.

5.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie załącznikiem nr 4.

6.Wykaz robót budowlanych zgodnie z warunkiem opisanym w Sekcji III pkt I.2.2.1. siwz, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5.

7.Wykaz osób zgodnie z warunkiem opisanym w Sekcji III pkt I..2.2.2 siwz, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnychza kierowanie robotami budowlanymi, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychdla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6.

8.Oświadczenie o posiadaniu wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej - zgodnie załącznikiem nr 7.

SEKCJA IV - PROCEDURA

I.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Ofertęskłada się w formie pisemnej. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, pismem maszynowym albo inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

2.Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane.

3.Oświadczeniadotyczące Wykonawcy składane są w oryginale.Pozostałedokumenty, inne niż oświadczeniao których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4.Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionejdo składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

5.Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.

6.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

7.Wszystkie kartki oferty muszą być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

8.W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego poświadczone.

9.W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN)wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III.WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IV.KRYTERIA OCENY OFERT

1.Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

a)cena - waga80

b)termin gwarancji – waga 20 2.Sposób przyznawania punktów:

a)cena

Kontakt

Nu-med S.A
ul. Królewiecka 146,
82-300 Elbląg
tel. 055 235 89 37

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 stycznia 2015 r. rozpoczęliśmy leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz szpitali zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr
tel. 55 235 89 01.
http://pakietonkologiczny.gov.pl/